Polityka Prywatności
 

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób Tomasz Barlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pedagog Plus Tomasz Barlak z siedzibą w Jaktorów (96-313) przy ul. Powstańców 41, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 5222825910, REGON 363194661. (Administrator) przetwarza dane osobowe.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych  wysyłając maila na adres: rodo@tomaszbarlak.pl  bądź wysyłając korespondencję na adres siedziby.  
 

Definicje:

Administrator – Tomasz Barlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pedagog Plus Tomasz Barlak z siedzibą w Jaktorów (96-313) przy ul. Powstańców 41, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 5222825910, REGON 363194661.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://tomaszbarlak.pl/ 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

Korzystanie z serwisu 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 

 

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz a podstawie art. 6 ust, 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Dane przetwarzane w ramach udziału w spotkaniach, członkostwa w szkoleniach

Administrator zapewnia możliwość zapisania się na szkolenie online, a także stacjonarne poprze formularz kontaktowy.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

weryfikacji deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem szkolenia podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowa weryfikacja zgłoszenia;

 

informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Tomasz Barlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pedagog Plus Tomasz Barlak z siedzibą w Jaktorów (96-313) przy ul. Powstańców 41, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 5222825910, REGON 363194661.  lub objętych przez nie patronatem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest promocja usług oraz realizowanie zobowiązań wynikających z regulaminu – art. 6 ust. 1 lit b RODO).

w celach kontaktowych z osobami wskazanymi w umowie wskazane jako osoby do kontaktu; podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie kontaktu i prawidłowe wykonanie usługi;

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń;

rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

promowania usług np. poprzez przekazanie danych kontaktowych innym osobom w celu skontaktowania się na podstawie art. 6 ust. 1 lit  f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowe świadczenie usług;

rozpowszechnienia wizerunku na stronie internetowej https://tomaszbarlak.pl/ jak  również na social mediach - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora promocja członków kursu.  W przypadku wyrażenia zgody na podpisanie pod zdjęciem – podstawa prawną będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO – Pani/Pana dobrowolna zgoda;

informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez administratora lub objętych przez niego patronatem podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest promocja usług oraz realizowanie zobowiązań wynikających z regulaminu – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

 

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. 

Promowanie usług i ofert może również odbywać się za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, Instagram.

Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit f RODO. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

 

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas szkoleń stacjonarnych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

 

Pliki cookies 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. 

 

Okresy przetwarzania danych osobowych 

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z serwisu, w przypadku wysyłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  W przypadku realizacji ewentualnych umów przez okres realizacji umowy jak i przez okres ewentualnych roszczeń, maksymalnie do 6 lat od jej zakończenia. W przypadku marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Prawa podmiotu danych

 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami : 

Tomasz Barlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pedagog Plus Tomasz Barlak z siedzibą w Jaktorów (96-313) przy ul. Powstańców 41, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 5222825910, REGON 363194661.

mailowo: rodo@tomaszbarlak.pl

 

Komu przekazujemy dane

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku organizacji szkoleń/spotkań otwartych możemy przekazać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych:

podmiotowi, od którego wynajmujemy salę – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie,

ochronie budynku, w którym odbędzie się szkolenie/spotkanie – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie/spotkanie.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 

Administrator nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO tj. np.: 

współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Aktualizacja polityki prywatności - Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

KONTAKT

Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online

AKTUALNOŚCI:

WYKONANIE PROJEKTU I ADMINISTRACJA <CERE_SCRYPT>

Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online
Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online
Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online
Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online
Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online

TWOJE SZKOLENIE

Tomasz Barlak realizacja kursów szkoleń i transmisji online